Android app on Google PlayAndroid app on Google Play ข้อสอบเตรียมเข้า ม 1 พร้อมเฉลย doc - P(2) - Search-Document.com Search-Document.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   ข้อสอบเตรียมเข้า ม 1 พร้อมเฉลย

เฉŪ1;ยแบบทดสอบหŪ1;ัŧ1;การเรียนรŬ1;้หน่วยที่ 2 - Veena
1. 1. ภาคผนวก. ภาคผนวก ก. กิจกรรมการเรียนรŬ1;้ũ1;ระจำหน่วยแŪ1;ะ. แบบทดสอบก่อน ..... ตักเตือน. 7. Ū11;ิตาแต่ŧ1;กายถŬ1;กต้อŧ1;ตามระเบียบขอŧ1;วิทยาŪ1;ัย มาเรียนแต่เช้าแŪ1;ะเข้าเรียนตรŧ1; เวŪ1;า ...
File link: http://veenakhacheechit.f...89ce0b899e0b8a7e0b881.doc
80%
View Online - เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียนรู้หน่วยที่ 2 - Veena
แบบทดสอบ เรื่อŧ1; ũ1;ิโตรเŪ1;ียม
1. ũ1;ิโตรเŪ1;ียมเกิดขึ้นได้อย่าŧ1;ไร ? ก. เกิดจากซากสัตว์ทะเŪ1;เŪ1;็ก ๆ ที่ถŬ1;กทับถมอยŬ1;่ŭ1;ต้ดิน. ข. ..... 59. ข้อŭ1;ดต่อไũ1;นี้ไม่ŭ1;ช่สารũ1;ระเภทโũ1;รตีน ? ก.ŭ1;ยแมŧ1;มุม. ข.เขาสัตว์. ค.คอเŪ1;สเทอรอŪ1;. ŧ1;.ฮีโม โกŪ1; ... วัตถุดิบที่ŭ1;ช้ŭ1;นการเตรียมสบŬ1;่คืออะไร ? ก. ... เฉŪ1;ยแบบทดสอบก่อนเรียน
File link: http://www.kruton.org/med...8%25AD%25E0%25B8%259A.doc
80%
View Online - แบบทดสอบ เรื่อง ปิโตรเลียม
2. ข้อสอบ O-NET - วิทยาศาสตร์ (มัธยมũ11;าย).doc
ชุดที่ 1 แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ .... อั้มนำนก 2 ชนิดที่มีŪ1;ักษณะคŪ1;้ายกัน มา เŪ1;ี้ยŧ1;ไว้ด้วยกัน ŭ1;ห้อาหารแŪ1;ะดŬ1;แŪ1;เหมือนกัน เนื่อŧ1;จากต้อŧ1;การŭ1;ห้นกผสมพันธุ์ออกŪ11;กออก หŪ1;าน ..... ผŬ1;กเชือกเข้ากับจุกยาŧ1;แŪ1;้วเหวี่ยŧ11;ห้จุกยาŧ1;เคŪ1;ื่อนที่เũ1;็นวŧ1;กŪ1;มŭ1;นแนวระดับเหนือ ศีรษะด้วยความเร็ว ..... ũ1;ฏิกิริยาการเตรียมสบŬ1;่จากน้ำมันเรียกว่า
File link: http://www.sa.ac.th/web/a...%25B2%25E0%25B8%25A2).doc
80%
View Online - 2. ข้อสอบ O-NET - วิทยาศาสตร์ (มัธยมปลาย).doc
การŧ1;านอาชีพแŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี ฉบับที่ 2 ม.3.doc - สพũ1;.ชŪ1;บุรี เขต 2
แบบทดสอบกŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้การŧ1;านอาชีพแŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาũ1;ีที่ 3 ... 1 . Ū1;วกŭ1;นน้ำเดือดŭ1;ห้นาน ๆ. 2. Ū1;วกŭ1;นน้ำเดือดŭ1;นระยะเวŪ1;าสั้น ๆ. 3. ŭ1;ส่ผักŪ11;พร้อมกับน้ำ ... นำ น้ำที่เดือดมาเทราดŪ11;บนผักที่เตรียมไว้ ... เด็กชายเมื่อเริ่มเข้าสŬ1;่วัยรุ่นจะเกิดความเũ11;ี่ยนแũ111; ŭ1;นด้านŭ1;ดชัดเจน ..... แบบเฉŪ1;ยตรวจคำตอบกŪ1;ุ่มสาระการเรียนรŬ1;้การŧ1;านอาชีพแŪ1;ะเทคโนโŪ1;ยี  ...
File link: http://www.chon2.go.th/ne...2520%25E0%25B8%25A1.3.doc
80%
View Online - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ม.3.doc - สพป.ชลบุรี เขต 2
แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผŪ1;สัมฤทธิ์
1. หมายเŪ1;ข 3 คือส่วนŭ1;ดขอŧ1;เซŪ11;์ แŪ1;ะทำหน้าที่อะไร (ว1.1 ม.4-6/1). 1. นิวเคŪ1;ียส ทำ หน้าที่ควบคุมกิจกรรมภายŭ1;นเซŪ11;์ ... การเตรียมสไŪ1;ด์สดขอŧ1;เยื่อหอม (wet mount) เพื่อนำ ไũ1;ดŬ1;เซŪ11;์ด้วยกŪ1;้อŧ1;จุŪ1;ทรรศน์ .... จากรŬ11;คิดว่าควรเũ1;็นการนำสารเข้าสŬ1;่เซŪ11;์แบบŭ1;ด (ว1.1 ม.4 -6/3) ...... อาศัยการศึกษาวิวัฒนาการ ทำŭ1;ห้เราสามารถจัดหมวดหมŬ1;่ŭ1;ห้เũ1;็นกŪ1;ุ่มตามแนว วิวัฒนาการ.
File link: http://www.sermwit.ac.th/cms/kbs/macplan/1/sb/6bio_1/test.doc
80%
View Online - แบบทดสอบตามตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เตรียม O-NET ชั้นũ1;ระถมศึกษาũ1;ีที่ 6
แบบทดสอบกŪ1;ุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ũ1;.6 เพื่อเตรียมสอบ O-NET บทที่ 3 หน้า 1 ... 3) 105 4) 804. 8. พิมกำŪ1;ัŧ11;่วยอยŬ1;่ เขาต้อŧ1;กินยา
File link: http://www.ayutthaya2.com/office_u54/2011-1112153659_4.doc
80%
View Online - แบบทดสอบคณิตศาสตร์ เตรียม O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่ 1
1. การแสดŧ1;กิจกรรมอย่าŧ1;หนึ่ŧ11;ระกอบด้วย. นักเรียนชาย 8 คน แŪ1;ะนักเรียนหญิŧ1; 4 คน ..... เฉŪ1;ยข้อสอบกŪ1;าŧ11;ี คณิตศาสตร์ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1. ตอนที่ 1. 1. 3. 2. 2. 3. 2. 4. 4.
File link: http://bussayamas123.file...9e0b89ae0b8b1e0b89a-1.doc
80%
View Online - ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่ 1
1
เตรียมสอบ NT. แบบทดสอบ วิชาภาษาไทย ũ1;.6. ***********************. ตอนที่ 1 ข้อที่ 1- 10 (ข้อที่เน้นตัวหนา คือข้อเฉŪ1;ย). 1. ข้อŭ1;ดต่อไũ1;นี้ออกเสียŧ1;ควบกŪ1;้ำ ... 1. เขาเดินขึ้นๆ Ū11;ๆ. 2 . มาทาŧ1;นี้ เร็วๆ หน่อย. 3. สินค้าต่าŧ1;ๆ นาๆ. 4. มีผŪ1;ไม้ชนิดต่าŧ1;ๆ ..... วิทยาศาสตร์ พรามณ์.
File link: ftp://smc.ssk.ac.th/doc/e...%25E0%25A9%25C5%25C2).doc
80%
View Online - 1